VORSPEISENVARIATIONEN

Pikiloa Mikri

P1

Pikilia Zampeta

P2

Pikilia Alifes

P3

Pikilia tis Pareas (empfohlen ab 6 Personen)

P4

©Taverne Akropolis | Sitz: Schönwald